ผลิตภัณฑ์ “ คาวตอง ” ของโมเสส
ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม ณ กรมประชาสัมพันธ์